Reklamačný poriadok

Reklamácie

Všetky reklamácie prosíme zasielať prioritne elektronickou formou na adresu: info@unitedhealth.sk 

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO VÝDAJA

 Prevádzkovateľa webovej stránky www.unitedhealth.sk United Automotive Group s.r.o. so sídlom Ivánska cesta 43, 82104 Bratislava, IČO: 50202511, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109892/B/V /ďalej len „Unitedhealth.sk“/

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok internetového výdaja (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovar objednaný Objednávateľom u Unitedhealth.sk prostredníctvom internetu. Je záväzný pre Unitedhealth.sk aj Objednávateľa.
 2. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Tento Reklamačný poriadok sa v časti Čl. X vzťahuje na internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.
 4. Pokiaľ sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú označenia či slovné spojenia, ktoré nie sú bližšie vysvetlené, ich definícia je upravená vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“), ktorý je zverejnený na webovej stránke www.unitedhealth.sk. 

Čl. II

Zodpovednosť za vady

 1. Unitedhealth.sk zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Unitedhealth.sk za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka).
 3. Za vadu nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
 4. Objednávateľ je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.
 5. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä:
 6. a) množstevný a sortimentný rozdiel,
 7. b) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
 8. Zistené zjavné vady je Objednávateľ povinný okamžite oznámiť Držiteľovi povolenia, ktorý zjedná nápravu formou výmeny Tovaru alebo vrátením Kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 9. Unitedhealth.sk nezodpovedá za vady ak:
 10. a) Objednávateľ spôsobil vadu Tovaru sám,
 11. b) Objednávateľ pred prevzatím Tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru;
 12. c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 13. d) boli porušené ochranné plomby na Tovare,
 14. e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,
 15. f) sa Tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
 16. g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 17. h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
 18. i) vzniknú na Tovare po uplynutí doby životnosti.
 19. Objednávateľ nie je oprávnený od Unitedhealth.sk požadovať spätné prijatie Tovaru a vrátenie Kúpnej ceny z dôvodu jeho nepotrebnosti alebo z dôvodu jeho subjektívnej reakcie na požitie inak bezvadného výrobku.
 20. Vzhľadom na osobitnú povahu zdravotníckych pomôcok a osobitné podmienky ich vrátenia upravené vo vyhláške číslo 21/2012 Z.z. je možné lieky a zdravotnícke pomôcky reklamovať z dôvodov a postupom výlučne podľa čl. X. tohto Reklamačného poriadku.

 

Čl. III

Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitú vec, Objednávateľ a Unitedhealth.sk sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.
 4. Na žiadosť Objednávateľa je Unitedhealth.sk povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Unitedhealth.sk poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto Čl. V záručnom liste určí Unitedhealth.sk podmienky a rozsah tejto záruky.

 

Čl. IV

Plynutie záručnej doby

 1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia Tovaru Objednávateľom.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Tovaru; inak práva zaniknú.
 4. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci Objednávateľom alebo do doby, na ktorej sa Unitedhealth.sk a Objednávateľ dohodli podľa čl. III. bodu 2 tohto Reklamačného poriadku.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Objednávateľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Unitedhealth.sk je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 6. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Čl. V

Odstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Unitedhealth.sk je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Držiteľovi povolenia nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby.
 3. Unitedhealth.sk môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Unitedhealth.sk nepreukáže opak.

 

Čl. VI

Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny .

 

Čl. VII

Vec predávaná so zľavou

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Unitedhealth.sk zodpovedá, má Objednávateľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade Tovaru, záruka sa na túto vadu nevzťahuje.

 

Čl. VIII

Uplatnenie práva

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Unitedhealth.sk v sídle spoločnosti United Automotive Group s.r.o., Ivánska cesta 43, 821 04 Bratislava.
 2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Unitedhealth.sk alebo v mieste pre Objednávateľa bližšom, môže uplatniť Objednávateľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom.

 

ČI. IX

Povinnosti a postup pri uplatnení reklamácie

 1. Unitedhealth.sk je povinný Objednávateľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je zverejnený v sídle Unitedhealth.sk na adrese: United Automotive Group s.r.o., Ivánska cesta 43, 821 04 Bratislava.a zároveň na webovej stránke www.unitedhealth.sk. 
 2. Unitedhealth.sk je povinný prijať reklamáciu vo svojej Prevádzkarni v prípade osobnej reklamácie alebo na webovej stránke www.unitedhealth.sk Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba, Unitedhealth.sk príjme reklamáciu a postúpi ju servisnému stredisku.
 3. V sídle spoločnosti Unitedhealth.sk musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu, Unitedhealth.sk alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Objednávateľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru.
 4. Unitedhealth.sk je povinný pri uplatnení reklamácie vydať resp. zaslať Objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Unitedhealth.sk je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Objednávateľ je povinný podať správu Držiteľovi povolenia o vadách Tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a vadný Tovar doručiť na adresu sídla Unitedhealth.sk (čl. VIII. bod 1).
 6. Objednávateľ, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný formulár, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný Tovar držiteľovi povolenia. V reklamačnom formuláre uvedie Objednávateľ uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e -mail), na ktorú bude Držiteľom povolenia vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Unitedhealth.sk nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 7. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom môže byť Objednávateľ požiadaný, aby predložil daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list, s vyznačeným dátumom zakúpenia Tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u Unitedhealth.sk, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol Držiteľom povolenia vystavený, dokumentáciu k Tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
 8. Unitedhealth.sk je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
 9. Unitedhealth.sk je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

ČI. X

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na spôsob a vybavenie reklamácie v prípade internetového výdaja zdravotníckych pomôcok

 1. Na spôsob a vybavenie reklamácie zdravotníckej pomôcky sa vzťahujú nasledovné ustanovenia Reklamačného poriadku. Súhlas s obsahom Reklamačného poriadku Objednávateľ vyjadrí zaškrtnutím políčka pred odoslaním riadne vyplnenej Objednávky Držiteľovi povolenia. Unitedhealth.sk má vypracovaný a vedie systém zaznamenávania reklamácie zdravotníckych pomôcok. 
 2. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 3. a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 4. b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 5. c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 6. d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 7. e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 8. Vrátenie zdravotníckej pomôcky, ak ide o zdravotnícku pomôcku vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2, vybaví Unitedhealth.sk výmenou vrátenej vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a Súvisiace náklady, ak ich Objednávateľ zaplatil), ktorú Objednávateľ za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia vrátane nákladov na doručenie zásielky. Unitedhealth.sk vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa.
 9. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:
 10. a) odovzdaním v sídle Unitedhealth.sk spolu s písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia,
 11. b) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnej informácie o dôvodoch vrátenia Unitedhealth.sk na adresu sídla Unitedhealth.sk.
 12. Na spôsob a vybavenie reklamácie v prípade zásielkového výdaja zdravotníckych pomôcok sa primerane vzťahujú ustanovenia Čl. IX tohto Reklamačného poriadku, ak v tomto Čl. X nie je ustanovené inak.

 

ČI. XI 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 20.04.2020.
 2. Unitedhealth.sk je oprávnený kedykoľvek tento Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia Reklamačného poriadku sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke www.unitedhealth.sk.

 

English en