Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

čl. I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky internetového predaja zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky internetového predaja zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.unitedhealth.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“). 
 1. Prevádzkovateľ Internetového predaja:

United Automotive Group s.r.o. so sídlom Ivánska cesta 43, 821 04 Bratislava,

IČO: 50202511, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109892/B

DIČ: 2120257832,  IČ DPH: SK2120257832.

 1. Miesto výkonu Internetového predaja:

Adresa sídla spoločnosti , v ktorej môže Objednávateľ alebo odberateľ (ak je iný ako Objednávateľ) získať odborné rady je sídlo spoločnosti:

United Automotive Group s.r.o. so sídlom Ivánska cesta 43, 821 04 Bratislava 

 1. Osobne každý pracovný deň v čase od 08:00 hod do 16:00 hod.
 2. e-mail: info@unitedhealth.sk

Internetového predaja. 

 1. V ďalšom texte týchto VOP sa používajú nasledovné definície:
 • Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Webové sídlo : webové sídlo www.unitedhealth.sk, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje Internetový výdaj,
 • Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto VOP,
 • Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka zdravotníckych pomôcok alebo doplnkového sortimentu odoslaná Prevádzkovateľovi,
 • Zdravotnícka pomôcka: nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Doplnkový sortiment: najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Tovar: Zdravotnícke pomôcky a Doplnkový sortiment,
 • Kúpna cena: kúpna cena zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu uvedená na Webovom sídle  v čase vytvorenia Objednávky,
 • Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),
 • Kúpna zmluva: zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Prevádzkovateľom, na základe ktorej je Prevádzkovateľ povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke  a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Prevádzkovateľovi Kúpnu cenu a Súvisiace náklady,
 1. Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj je:

Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj 

 

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje

 1. Prevádzkovateľ pravidelne aktualizuje ponuku Zdravotníckych pomôcok ako aj ich cenu v závislosti od skladových zásob a cenotvorby. Objednávateľ si môže ním vybraný Tovar objednať prostredníctvom Internetového predaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webového sídla. Objednávateľ môže uskutočniť nákup prostredníctvom Internetového predaja na www.unitedhealth.sk 
 1. Objednávka obsahuje najmä nasledujúce údaje:

a ) identifikačné údaje ,

 1. b) identifikačné údaje Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dodacia adresa, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo,
 2. c) identifikačné údaje o objednávanom Tovare, ktorý Objednávajúci vložil do elektronického nákupného košíka,
 3. d) ďalšie údaje vyžadované v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov.
 1. Prevádzkovateľ prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Prevádzkovateľovi. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Prevádzkovateľovi neodošle.
 1. Pred odoslaním Objednávky je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky zadal, a to najmä s ohľadom na možnosť Objednávateľa skontrolovať a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Údaje uvedené v odoslanej Objednávke sú Prevádzkovateľom považované za správne a úplné, za čo zodpovedá Objednávateľ.
 1. Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal v Objednávke, vznikne medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom Kúpna zmluva.
 1. Objednávateľ bude mať pred odoslaním Objednávky k dispozícii tieto VOP a Zásady ochrany osobných údajov, a to prostredníctvom na webovej adrese, z ktorej sa objednávka robí. S  oboma dokumentami je Objednávateľ povinný sa pred odoslaním Objednávky oboznámiť. Oboznámenie sa s uvedenými dokumentami Objednávateľ potvrdí odoslaním Objednávky. V  dokumentoch sú Objednávateľovi dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom okrem iného oznámené nasledujúce informácie:
 1. identifikačné údaje  uvedené v čl. I ods. 2 týchto VOP,
 2. všetky informácie, ktoré sa dotknutej osobe poskytujú v zmysle príslušných predpisov na ochranu osobných údajov (viac k spracúvaniu osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na Webovom sídle ),
 3. úkony potrebné na uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom (čl. II týchto VOP),
 4. technické prostriedky na zistenie a opravu chýb (čl. II ods. 4 týchto VOP),
 5. informácia, že zmluva uzavretá v rámci Internetového predaja bude uložená u Prevádzkovateľa, Objednávateľ môže požiadať o jej sprístupnenie do troch (3) rokov od jej uzavretia,
 6. jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy v rámci Internetového predaja (čl. II ods. 9 týchto VOP).  
 1. Kúpna zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 2. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového predaja. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového predaja (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne Objednávateľ.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet kusov objednaného tovaru na jednu objednávku alebo jedného objednávateľa z legislatívnych dôvodov, alebo z dôvodov zabezpečenia dostupnosti tovaru aj pre ďalších objednávateľov.

  

čl. III.

Dodanie Tovaru

 1. Prevádzkovateľ zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa:
 1. odoslaním poštou alebo kuriérskou službou,
 2. osobným odberom v sídle Prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ odosiela Tovar v týchto lehotách:
 1. Najskôr druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky,
 2. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet  oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 3. Ak sa Držiteľ a Objednávateľ v kúpnej zmluve nedohodli inak, Držiteľ je povinný zabezpečiť dodanie tovaru Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak Držiteľ nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, Objednávateľ ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Držiteľ nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 1. Prevádzkovateľ zabezpečí osobný odber Tovaru v sídle Prevádzkovateľa prvý nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu a riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil pre osobný odber sídlo Prevádzkovateľa. Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet  oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky  a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 1. Platba na dobierku nemôže byť zvolená, ak je Tovar odosielaný do zahraničia. V takomto prípade Prevádzkovateľ akceptuje postup výlučne podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto VOP.

V prípade, že Prevádzkovateľ nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojom sídle, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru, resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Prevádzkovateľ navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ s iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.

 1. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný Prevádzkovateľ dodať Tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP alebo za dohodnutú Kúpnu cenu, je Prevádzkovateľ povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo stornovať Objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu s odstúpením od Kúpnej zmluvy alebo stornovaním Objednávky. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Prevádzkovateľ už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Kúpnej zmluvy, resp. stornovania Objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Prevádzkovateľom ani neodstúpi od Kúpnej zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľovi.
 1. Dodacie lehoty v prípade odoslania Tovaru poštou alebo kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 týchto VOP.
 1. Odoslanie Tovaru podľa čl. III. bodu 1 písm. a), resp. pripravenie Tovaru na osobný odber v sídle Prevádzkovateľa podľa čl. III. bodu 1 písm. b), Prevádzkovateľ oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke a môže tak urobiť tiež formou SMS správy na mobilné telefónne číslo Objednávateľa. V prípade osobného odberu je možná platba len vopred a bezhotovostne.

 

 1. Pri osobnom prevzatí Tovaru sú zamestnanci oprávnení požadovať od Objednávateľa okrem potvrdenia o akceptácii Objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti predaja Tovaru. Zamestnanci nie sú oprávnení z predloženého dokladu totožnosti zaznamenávať žiadne osobné údaje Objednávateľa a ani vyhotovovať kópie dokladu totožnosti.
 1. Zamestnanci sú oprávnení tovar Objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ Objednávateľ odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.
 1. Objednávateľ je povinný pri prevzatí Tovaru skontrolovať správnosť vydaného Tovaru (t.j. najmä či mu je vydaný Tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a v správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného Tovaru. Zjavné vady vydávaného Tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí Tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ Tovar preberá osobne v sídle Prevádzkovateľa.

 

čl. IV.

Kúpna cena

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný dodať Objednávateľovi Tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v E-shope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak. Uplatňovanie akcií prebieha výlučne automaticky v rámci nákupného košíka počas vytvárania Objednávky.
 1. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie Tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko  (i) zvolenej kuriérskej službe, resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku  podľa čl. III. bodu 2 písm. a) alebo (ii) Prevádzkovateľovi, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b). V prípade predaja Tovaru do zahraničia Objednávateľ nemôže zvoliť platbu na dobierku a je povinný postupovať len podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto VOP.
 1. Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom Internetového predaja môže byť iná, ako v prípade toho istého Tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v sídle Prevádzkovateľa.
 1. Prevzatím Tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k Tovaru z  na Objednávateľa.

 

 1. Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 1. bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky,
 2. v prípade predaja Tovaru do zahraničia bezhotovostne bankovým prevodom alebo on-line platobnou kartou.
 1. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, resp. do troch  (3) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, ak ide o výdaj Tovaru do zahraničia. V prípade, že sa tak nestane, je Prevádzkovateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 1. Prevádzkovateľ vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto VOP zaplatiť) na požiadanie faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom alebo e-mailom.
 1. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Prevádzkovateľ v prípade nákupu elektrozariadení informuje Objednávateľa o výške recyklačného poplatku. Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený vo faktúre Objednávateľa.

 

čl. V.

Záruka a nároky z vád

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 1. Ak ide o použitý Tovar, Objednávateľ a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej  dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 1. Pri Tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné  predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. 

 Na žiadosť Objednávateľa Prevádzkovateľ poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Prevádzkovateľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Prevádzkovateľ  podmienky a rozsah tejto záruky.

 1. Reklamačné podmienky a nároky z vád Tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.

 

 1. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Prevádzkovateľ kontaktuje Objednávateľa telefonicky, resp. e-mailom a Tovar odosiela len so súhlasom Objednávateľa.
 2. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Prevádzkovateľ na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 3. Ak Objednávateľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže  Prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Prevádzkovateľ od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 4. Ak Objednávateľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

čl. VI.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 

 1. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Prevádzkovateľovi tovar len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením tovaru je Objednávateľ povinný Prevádzkovateľovi doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu tovar vracia.
 1. Vrátením tovaru sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Prevádzkovateľ dodal Objednávateľovi viac tovarov, potom platí, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka tovaru, ktoré Objednávateľ Prevádzkovateľovi vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Prevádzkovateľ dodal Objednávateľovi okrem tovaru aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Objednávateľ objednať aj viac resp. zdravotníckych pomôcok, ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 1. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 1. Vrátenie tovaru, ak ide o tovar vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku VI., vybaví Prevádzkovateľ tovaru za Kúpnu cenu (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Objednávateľ za vrátený tovar zaplatil Prevádzkovateľovi, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Prevádzkovateľ vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátený tovar zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa.
 1. Vrátený tovar, musí byť nepoužitý, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa tovaru, záručným listom a kópiou Objednávky. Prevádzkovateľ je povinný prevziať Tovar a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu, resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil ), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.
 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Objednávateľ doručil v lehote podľa bodu 3 a 4  na adresu sídla Prevádzkovateľa, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. 
 1. Ak Objednávateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Objednávateľ odstúpil.

 

 

čl. VII.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente

 

 1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Objednávateľ v jednej Objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj a/alebo zdravotnícku pomôcku – ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
 1. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa
 1. Tovary objednané Objednávateľom  v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 1. Objednávateľ  môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 1. Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o
 1. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
 3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 1. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u  v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy").
 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi  najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.
 1. Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Prevádzkovateľom alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Prevádzkovateľom po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Prevádzkovateľovi z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Prevádzkovateľovi na adresu podľa prvej vety tohto bodu. 
 1. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov. V prípade, ak Objednávateľ vráti doplnkový sortiment bez udania dôvodu, resp. z dôvodu, ktorý nesúvisí s porušením povinnosti , body, ktoré boli na základe takéhoto nákupu prostredníctvom E-shopu pripísané na Objednávateľovu vernostnú kartu, budú z vernostnej karty odčítané.
 2. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Prevádzkovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom.
 4. Ak na základe Kúpnej zmluvy bol Tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné Tovar odoslať späť Prevádzkovateľovi poštou, Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.
 5. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Prevádzkovateľovi, ibaže Prevádzkovateľ navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 6. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Prevádzkovateľ navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 7. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie Tovaru Prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom na prevzatie Tovaru ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Prevádzkovateľ súhlasil, že ich bude znášať sám.
 8. Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 9. Ak Objednávateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Objednávateľ odstúpil. 

 

Čl. VIII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov pri Internetovom výdaji, ktorý je dostupný na Webovom sídle .

 

čl. IX.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 20.04.2020.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových VOP na webovej stránke www.unitedhealth.sk. Zmena týchto VOP sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností  a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Prevádzkovateľ potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny VOP.
 1. Prílohy týchto VOP tvoria:
 1. Príloha č. 1:        Zásady ochrany osobných údajov
 2. Príloha č. 2:        Reklamačný poriadok.
 1. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa radia týmito VOP, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

 

Čeština cs